MESELE VE PROJELERİMİZ

Gecikmeyen, Tarafsız ve Bağımsız Yargı, İDEALİMİZDİR!

 • CMK müdafiliği görevini üstlenen meslektaşlarımıza zaten çok cüzî olan ücretleri zamanında ödenmemektedir.
 • Avukatların soruşturma dosyalarını vekâletname olmaksızın inceleme hakkı yönetmelikle ve uygulamada ortadan kaldırılmıştır.
 • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın vekâlet ücretleri konusunda olumlu herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
 • Avukatlık mesleğinin toplum nezdinde itibar ve imajı gün geçtikçe aşınmaktadır.
 • Yeni yasalar, mesleğimizde mevcut sorunları kat kat artıracak hükümler ihtiva edebilmekte, ancak barolar bu düzenlemelere karşı gerekli ve yeterli direnci ortaya koymamakta ya da koyamamaktadırlar.
 • Kanun yapma sürecine baroların etkin katılımı sağlanamamaktadır. Bu da avukatlık mesleğinin gereklerinin kanunla korunmaması, dikkate alınmaması sonucunu doğurmaktadır. Öyle ki, vekâlet ücretleri yönünden kazanılmış haklar dahi, yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılmaktadır.

            Milliyetçi Avukatlar Grubu, bütün meslekî sorunlarımızın farkındadır. Grubumuz, bu sorunların çözülmesi için İstanbul Barosu’nu öncelikle etkin ve tavır sahibi bir baroya dönüştürecek, kamuoyu nezdinde avukatların sesini en etkili biçimde duyuracaktır. Geliştirdiği öneri ve projelerle, hem mesleğimizin hem de ülkemizin meseleleri hakkında, İstanbul Barosu’nu fikrine başvurulur ve sözü dinlenir bir otorite hâline getirecektir.

 

GÖRÜŞLERİMİZ;

YARGI, HÜR İRADE İLE TECELLİ ETMELİDİR!

 • Adalet Bakanı ve müsteşarı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinden çıkarılmalıdır.
 • Cumhuriyet Savcıları, duruşma salonunda mahkeme heyetinin yanında değil, savunma makamının karşısında yerini almalıdır. Sanık ve avukatı da yan yana oturmalıdır.
 • Hakimler ile Savcıların meslek sınavları, eğitimleri, lojmanları ve faaliyet gösterdikleri binaları ayrılmalıdır. Savcılık ve Adli Kolluk yeniden yapılandırılmalıdır.
 • Bazı mahkeme ve savcıların yetkileri, “özel yetki” adı altında arttırılmış iken, yapılan düzenleme ile “özel yetkili mahkemeler” kaldırılmış, “yetkisi özel mahkemeler” getirilmiştir. Uygulamada değişen bir şey olmamıştır. Hakim ve Savcılar arasındaki eşitsizliklerde giderilmelidir.
 • Muallâk kavramlara dayanan yetkilerin keyfi biçimde uygulanması halinde, haksız gözaltı ve tutuklamalara sebep olunacağı, savunma hakkının kısıtlanacağı ortadadır. Bu anlamda hürriyetleri genişletmesi gereken CMK, hürriyetleri kısıtlamıştır. Bu sebeple, özellikle hürriyeti tahdit eden tedbirler konusunda, savcıların ve mahkemelerin yetkilerinin muallâk kavramlar veya varsayımlar yerine, TCK’nda belirtildiği üzere net biçimde düzenlenmesi gereklidir.
 • Hukuki meselelerin hızlı etkin hâl ve çözümü için ihtisas mahkemeleri değil ihtisaslaşmış hakim, savcı ve adli personel (müdür,katip) gereklidir. Bu bakımdan kanuni düzenlemeler ile yıllarca savcılık yapmış bir hukukçunun, keyfi olarak  -cezalandırılmak amacıyla- hakimliğe atanmaması yahut yıllarca hukuk hakimliği yapmış bir hukukçunun, ceza hakimi yapılmaması  için kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Böylece o hakim ve savcı ile halka ve avukatlara da eziyet edilmemiş olur.

Kamu ve Kurum Avukatlarının Sorunlarına Sahip Çıkacağız!

 • Kamu avukatları, çalıştıkları dönemde ve emekli olduklarında yargı mensuplarına kıyasen çok düşük maaş almaktadırlar. Kamu avukatlarına, diğer yargı mensupları ile orantılı maaş hakkı tanınmalıdır.
 • Kamu avukatlarının, takip ettikleri işlerin büyüklüğü ile aldıkları maaş arasındaki derin uçurum dikkate alındığında, hukuki sorumluluk sigortaları devlet tarafından yapılmalıdır.
 • 659 sayılı KHK ile hukukçu olmayan hukuk müşavirlerine, idareyi yargı nezdinde temsil yetkisi ve vekalet ücreti alma hakkı tanınmıştır. Bu düzenlemeye tamamen karşıyız. Hukukçu olmayan hiç kimsenin ne özel sektörde ne de kamuda hukuk müşaviri, müdürü vs. olmaması için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Kamu ve kurum avukatlarının mesleki denetimlerinin de , meslekten kişilerce yapılması gerekir.
 • Kamu avukatlarının barolara kayıtları mecburi olmalı, aidatları devlet tarafından karşılanmalı, böylece baro üyesi avukatlar ile eşit imkanlara sahip olmaları sağlanmalıdır.

MİLLİ HUKUKA VE DEMOKRASİYE TARAF OLACAĞIZ!

 • Müvekkil ile avukatları arasında geçen savunma görevi kapsamındaki telefon görüşmeleri kesinlikle dinlenmemelidir. Dinlendiği tespit edildiğinde, dinleyenler hakkında ağır müeyyideler uygulanmalıdır.
 • Soruşturmanın gizliliği kararlarının, gözaltı ve yakalama işleminden sonra, sınırlı süre ile verilmesi ve süre bittikten sonra uzatılmaması
 • Hukuk eğitimindeki niteliksel sorunların avukatlık mesleğine birebir yansımasını engelleyebilmek için, merkezi sistemle avukatlık stajına kabul sınavı yapılmalıdır. Hakim ve savcılık mesleğine geçiş için, belirli bir süre avukatlık yapmış olmak şartı zorunlu hale getirilmelidir.
 • Mütekabiliyet esasına riayet edilmeksizin, yabancı avukatlık şirketlerinin ülkemizde faaliyette bulunması ve şubeler açması teklifine kesinlikle karşıyız.
 • Bir meslek örgütü olduğu ve her türlü siyasi görüşten üyeye sahip bulunduğu asla unutulmaması gereken baromuz, herhangi bir siyasi partinin sözcüsü olmaktan çıkarılmalı, politik anlamda bağımsız ve tarafsız, hukuktan ve demokrasiden yana bir baro meydana getirilmelidir.

 

PROJELERİMİZ

Sosyal Meselelerde SORUMLU Baro;

“Terörü Savunanların” Değil, Şehit ve Gazilerimizin Yanındayız!

 • Terör mağduru şehit aileleri ve gazilerimiz için, “ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ MERKEZİ” kurulacak, danışmanlık hizmetinin yanı sıra, şehit aileleri ve gazilerimizin mağduriyetleri ile ilgili haklarını elde edebilmek amacıyla açacakları davalar baromuz avukatları tarafından takip edilecek, dava harç ve masrafları baromuzca karşılanacaktır.
 • Kadınlar ve çocukların haklarını olması gerektiği gibi koruyacağız. Nüfusumuzun %12’sini oluşturan engelliler ve yaşlılarımız için de, haklarını korumaya yönelik merkezler kurulacaktır. “ENGELSİZ HAYAT MERKEZİ” kurularak, engelli yurttaşlarımızın hukuki sorunlarına doğrudan çare aranacaktır. Engelli meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın meslek hayatı ve kent yaşamı içindeki haklarının savunulması amacıyla bir sivil toplum inisiyatifi oluşturulacaktır. Engelli avukatların faaliyetlerini en etkin şekilde yapacakları ortamı sağlamak için, baro ve adliye binalarında gereken düzenlemeler yapılacaktır.
 • Nafaka alacaklarının icra yoluyla tahsili usulü hakkında düzenleme yapılarak, hem alacaklıların hem de vekillerinin yaşamakta oldukları ciddi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışma yapılacaktır.
 • Çocuk teslimi ile ilgili mevzuat değiştirilerek daha etkin bir yasal düzenleme için çalışmalar yapılacaktır.
 • İnsan Hakları Merkezi sadece bir kesimin değil, tüm mağdurların meselelerini sahiplenecektir. Kamu veya sivil otoritelerce gerçekleştirilecek insan hakları ihlallerinde, önleyici rol üstlenilecektir.

“Kanunların verdiği hakları ve imkanları kullanarak -Terörü Savunanların- değil, Şehit ve Gazilerimizin Yanındayız!”

 

Faaliyetleri denetlenebilir, ŞEFFAF Baro;

Üyelerimizin Hakkını Gözeteceğiz, Her Türlü İsrafa Son Vereceğiz!

 • Baro gelirleri, amacına uygun ve azami bir hassasiyetle harcanacak, israf niteliğindeki lüzumsuz ve lüks harcamalardan kesinlikle kaçınılacaktır. Harcamalarda önceliğimiz, üyelerin mesleki gelişim ve donanımlarına yönelik ÜCRETSİZ EĞİTİM faaliyetleri olacaktır.
 • Sırf yönetimin reklamını içeren ve baro bütçesinden karşılana gelen israf niteliğindeki yayın ve faaliyetlere son verilecektir. Gider kalemleri içerisinde yer alan ve lüks sayılabilecek tüm harcamalar iptal edilecektir.
 • Baromuzun ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını piyasa şartlarına göre, en uygun fiyatla ve en iyi kalitede karşılamak üzere, anlaşmalar şeffaf olarak yapılacaktır.
 • Avukat odalarındaki fotokopi ücretlerinde indirim yapılacaktır.
 • Her kalem alım baronun internet sayfasında yayınlanacaktır.
 • Bir alım yapıldığında şu veya bu firmanın verdiği teklifler açıklanacaktır.
 • Alımın yapıldığı firmanın seçilmesinde tercih sebebi olan mal ve hizmetin üstün nitelikleri açıklanacaktır.

Mesleki Meselelere DUYARLI Baro;

Üyelerimizin Daha Çok Kazanmasını Sağlamak, Vazifemizdir!

 • Mesleğe yeni başlayan avukatlardan üç yıl boyunca baro aidatı alınmayacaktır. Baro giriş keseneği ve baro aidatı, diğer baroların belirledikleri miktarlar ve üyelerimizin genel ödeme güçleri dikkate alınarak, makul seviyelere İNDİRİLECEKTİR.
 • Mesleğe yeni başlayanlar ve bürosunu yenilemek isteyenler için; büro ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla bankalarla işbirliğine gidilerek, uygun ödeme şartlarıyla kredi alabilmeleri sağlanacaktır.
 • Mali durumu iyi olmayan stajyer avukatların müracaatı halinde verilmekte olan staj kredilerinin, KARŞILIKSIZ BURSA dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Avukatlar için daha nitelikli bir meslekî eğitim sağlanabilmesi için, ücretsiz ve çalışma saatlerine uygun sertifika programları düzenlenecektir.
 • Baro dergisinde, mevzuat değişiklikleri ve güncel yasa tasarılarına da yer verilecek veya ayrı bir dergi çıkarılacaktır.
 • UYAP’ta Mernis, araç plaka ve SGK kaydı gibi sorgulamalardan alınan sorgulama ücretlerinin kaldırılması için gerekli her türlü çalışma yapılacaktır.
 • İcra Müdürlüklerinin borçlulara ait tüm malvarlığı kayıtlarına ( Tüm bankalardaki hesapları, ülkedeki tüm tapulara kayıtlı gayrimenkulleri, araçları vb.) ulaşmasını temin için Adalet Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapılacaktır.

Avukatlık Kanunu ve diğer kanunlarda avukatlık mesleği aleyhinde ki tüm düzenlemeler kaldırılacaktır.

 • Avukatların meslekî sorumluluk sigortalarının her yıl TBB’nce belirlenecek belli bir meblağın zorunlu tutulması için mevzuat çıkarılacak. Bu ahvalde, sigorta priminin, belirlenecek asgari haddin belirli bir kısmı baro tarafından karşılanacaktır. Geri kalan kısmın tamamı yahut bir kısmı için özel sigorta şirketlerinden toplu fiyat alma yoluna gidilecektir Zorunlu kısmı aşan miktarda mesleki sorumluluk yaptırmak isteyen avukat asgari haddi aşan kısım için serbest sözleşme yaparak primini ödeyebilecektir.
 • Avukatlar ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya olup, giderlerini de tam olarak gösterememektedirler. Mesleğin gerekleri ve teamülü ile vergi mevzuatı arasında ciddi uyuşmazlıklar mevcuttur. Bu durum, yürütmenin art niyetli davranması halinde, avukatlar üzerinde baskı kurmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle, vergi kanunlarında avukatlık mesleğinin gereklerine ve işleyişine uygun olmayan hükümlerin değiştirilebilmesi için baskı grubu oluşturulacaktır. Mesela baro asgari ücret tarifesinde yazan “avukatlık ücreti peşin ve KDV ayrıdır” hükmünü vergi denetçileri burnumuza sokup, ücretini henüz almadığımız davaların vekalet ücretlerinin vergileriyle ilgili hesap sorabilmektedir.
 • Baro kart ile üyelere sağlanan harcama indirimleri konusunda, meslektaşlarımızın sıkça kullandıkları gıda, ulaşım, giyim, sağlık, akaryakıt, turizm,uçak yolculuğu gibi sektörler ve sektörün öne çıkan firmaları belirlenerek, bu uygulamadan yararlanma alanı sayıca arttırılacak, kapsamı çok daha genişletilecektir.
 • Avukatın hakkında aciz vesikası olması halinde levhadan silinmesi gerektiği yönündeki kanuni düzenlemenin kaldırılması için derhal adli ve yasama organı nezdinde girişimler başlatılacaktır. Bu düzenleme hiçbir kamu personeline uygulanan kanuni  düzenlemelerde yoktur.
 • Disiplin kararlarında, bilhassa siyasi davalarda verilmiş olan tutuklama kararları dayanak yapılarak meslektaşlar haklarında ki ceza kesinleşene kadar meslekten geçici men kararına, avukatın  tabi tutulmaması için gerekli yazsal düzenleme yapılacaktır.
 • Avukatın cürmü meşhut halinde ağır cezalık bir suç işlemesi halinde ancak dava sonuna değin meslekten men kararı verilmesi disiplin kurulunun takdirine bırakılmalıdır. Bu konu ile ilgili yasal düzenleme için derhal girişim başlatılacaktır.
 • Çoğulculuğu sağlamak üzere, baronun alacağı önemli kararlar öncesinde, tüm üyelerimizin baronun internet sayfasından görüşlerini sunabilme ortamları (anket, forum vs.) oluşturulacaktır.
 • Gerek Hukuk mahkemeleri kalem yönetmeliği gerekse hazırlık soruşturması ceza mahkemelerinde uygulanan kalem yönetmeliğinde avukatların mesleği ifa etmesi önündeki bürokratik zorlamaların kaldırılması için derhal çalışmalar başlatılacak ve sonuç alınana değin etkili demokratik eylemler yapılacaktır.
 • Kolluğun görev ve yetkilerini belirleyen Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde Milli üstü hukuka, Anayasaya ve CMK ya aykırı, avukatın mesleğini ifaya engel veya kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılması için etkili bir çalışma yürütülecektir.
 • Adliyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları avukatların doğal kamu görevini ifa ettikleri yerler olduğundan, gerekirse her kamu kurumunun genelge ve yönetmelik çıkartmasını sağlamak için çalışma yapılarak, avukata mesleğinin ifasında “ sözde gizlilik ilkesini” ileri sürmeleri engellenecektir.

MESLEĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ!

 • Avukat stajyerinin, baroların ihtiyaç sahiplerine verdiği kredi dışında bir gelir elde etme imkânı bulunmamaktadır. Avukatlık stajı döneminde alınacak ücretin, staja hukuken mani olmaması ve bu ödemenin, yanında stajyer istihdam eden avukat meslektaşlarımız yönünden, vergi muafiyeti veya istisnası sağlanmak suretiyle teşviki için gereken girişimlerde bulunulacaktır.
 • Stajyer avukatların staj çalışmasına engel olmaksızın, hayatını idame için gerekli kazancı sağlamak amacıyla avukatlıkla bağdaşmayan işler hariç çalışma yapmasının önündeki yasak kaldırılacaktır.
 • Avukat bürolarında çalışan personelin sigorta primlerinde indirim yapılması için çalışma başlatılacaktır.
 • Avukatların nitelikli personel bulma meselesini çözmek için, baro nezdinde ücretsiz sekreterlik ve kâtiplik sertifika programları düzenlenecektir.
 • Güncel mevzuat ve içtihat programı temin edilerek, üyelerimizin baromuzun internet sayfasından online şekilde ve ücretsiz olarak kullanabilmeleri sağlanacaktır.
 • CMK ücretlerinin miktarının düşük oluşu, geç ödenmesi ve yol ücretinin yetersiz olması meselelerini çözmek için gerekli çaba sarf edilecektir.
 • Staj Eğitim Merkezi, sadece mesleki eğitim verecek, ideolojik propaganda sahası olmaktan çıkarılacaktır.

Üyeleri İTİBARLI Baro;

Güçlü, Etkin ve Sonuç Odaklı Bir AVUKAT HAKLARI MERKEZİ!

 • Meslektaşlarımızın istifadesi için, öncelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ve Silivri ve Metris Cezaevleri’nde avukat odasının tahsisi ve olası meselelerin derhal çözüme kavuşturulabilmesi için 24 saat baromuzu temsilen bir görevlinin bulunması sağlanacaktır.
 • Mahkemelerce duruşma saatlerinin gerçekçilikten uzak biçimde belirlenmesi ve bu suretle genel olarak zaman israfına yol açılması meselesinin çözümlenebilmesi için; tensip edilen duruşma saatinde duruşma yapılmadıysa, durum baro tarafından tespiti yoluna gidilecektir. Bu tespitler Adalet Bakanlığı ve HSYK ile paylaşılacaktır. Avukatın bu durumda, duruşmaya girmemesi mesleki kusur sayılmayacaktır. Ve bu durumda bir hukuki veya fiili düzelme meydana gelene kadar, benzer uygulamalar sürdürülecektir.
 • Adliye, emniyet ve cezaevleri avukatın doğal faaliyet alanları olup, bu kurumların personeli ile meslektaşlarımız arasında yaşanacak her türlü olay, baromuz tarafından ciddiyetle incelenecek, gereken müdahaleler zamanında yapılacak, meslektaşlarımız asla yalnız bırakılmayacaktır.
 • Baro yönetimi olarak Baromuza ulaşmış hertürlü e.posta,faks, ihtar vs. ile ilgili taleplere menfi müspet gerekçeside yazılmak suretiyle cevap verilecektir.
 • Baronun yaptığı faaliyetlere katılan yahut genel kurul de seçimlere iştirak edecek avukat grupları arasında ayrıcalık tanınmayıp, tüm gruplara eşit mesafede durulacak,  faaliyetlerde Baro tarafından  verilecek stand, pano vb. gibi. levazımat da eşit ve tarafsız davranılacaktır.
 • İlgili kurumlara müracaat edilerek, bir orman yeri tahsisi sağlanacak, Baromuzun her üyesi adına bir ağaç dikilecektir. Böylece, hem ülkemize bir orman kazandırılacak hem de üyelerimizin söz konusu orman yerinden aileleriyle piknik amaçlı istifadesi sağlanacaktır.

BİR KESİMİN DEĞİL, HER KESİMİN BAROSU OLACAĞIZ!

 • Avukatlık mesleği yoğun, yorucu ve stresli bir meslek grubunu oluşturmaktadır. İşi problem çözmek olan avukatların stresli olmaması beklenemez. Bu sebeple, terapi programları dahil bir çok sosyal faaliyet düzenlenecektir. Gerekir ise ücretsiz psikiyatri desteği sağlanacaktır.
 • Sosyal tesislerin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile tesisler çeşitlendirilecek ve tüm üyelerimizin beklentilerine uygun, çekinmeksizin, aileleriyle birlikte kullanabilecekleri alkollü mekanların yanı sıra alkolsüz sosyal alanlar da oluşturulacaktır.
 • Türk Dünyası Hukuk Kurultayları geleneksel hale getirilerek, Türk devletleri arasında hukuk entegrasyonunun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle Asya ve Türk Cumhuriyetlerinde ki avukatlık organları ile irtibatlar kurulup geliştirilecektir.
 • Meslektaşlarımızın karşılaşabileceği olumsuz hadiselerin tespiti ve ispatı için, adliye koridorlarına kamera sistemi kurulması için yetkili merciiler nezdinde çalışma yapılacaktır.
 • Mahkemelerdeki her kalem müdürlüğünde bir tarama cihazı temin edilmesi için, icra müdürlüklerinde ise birden çok tarama cihazı temini için girişimler başlatılacaktır.
 • Adliye binasında veya yakınında, meslektaşlarımızın yararlanabilecekleri yemekhane, kafeterya, yazlık çay bahçesi ve kreş gibi tesisler hizmete açılacaktır.
 • Avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınması için TBMM ndeki tüm partiler nezdinde çalışma yapılacaktır.
 • Dışişleri Bakanlığı nezdinde ve ilgili ülke Başkonsolukları nezdinde girişimler ili avukatlar ve aileleri için vize alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ!

“Herkese adalet”, “gecikmeyen, tarafsız ve bağımsız yargı”, “kesintisiz ve gerçek demokrasi”, “hukuka bağlı yasama ve yürütme”, “güçlü baro ve itibarlı avukat” amacı taşıyan, önce insan hak ve hürriyetleri diyenlerin, omuz omuza vererek kurduğu grubumuz, İstanbul Barosu nezdinde  doğal yerini almıştır.

 

“Adalet mülkün temelidir” anlayışını düstur edinen Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak; insanî, vicdanî ve millî değerlerin bayraklaştığı, hukukun ve hukukçunun onurunun korunduğu bir İstanbul Barosu için mücadeleye giriyoruz!

 

“Bağımsız Baro”  ve “Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi”  ülküsüne inanan tüm meslektaşlarımızı, bizimle BİRLİKTE MÜCADELEYE  ve  İSTANBUL MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU’N DA   BİR OLMAYA davet ediyoruz!

 

                                                                                                 İMAG SEKRETERYASI